rnu Diakoonia

Vabatahtlikus eluviisiks 01.10.2012-30.04.2013

PROJEKT:

01.10.2012 - 30.04.2013

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"

Eesmärgid ja tegevused:

 • Pärnu Diakooniakeskuse tegevuses erineva profiiliga vabatahtlike teadlik kaasamine ja kinnistamine, nagu õpilased, üliõpilased, tööl käivad, töötud ja puudega inimesed, senise valdavalt pensoniealise vabatahtlike kaadri kõrvale.
 • vabatahtlike leidmise, juhendamise ja motiveerimise suutlikkuse kasvu arendamine Pärnumaa Vabatahtlike Keskuse koolituste, seminaride ja konverentside toel, vabatahtliku pass ja rinnamärk igale ettevalmistuse saanud vabatahtlikule ja jõulukuul tänukohtumine koos ühingut toetavate organisatsioonide esindajatega.
 • vabatahtliku tegevuse olulisuse teadvustamine ühiskonnas läbi ühingu kodulehe, ajakirjanduse ja  motiveeritud vabatahtlike.

Projekti tulemusena rikastub Pärnu Diakooniakeskuse vabatahtlike kaader erinevas eas,  mitmekesiste kogemustega  ja teadlike ning motiveeritud töötegijatega, kelle kaasabil korrastub ja paraneb ühingu juhtimine ning jätkusuutlikkus.

 

               Projekti eelarve
(01.10.12 kuni 30.04.13)
        KÜSKist taotletav summa % eelarvest
Kokku   Kokku  
7020,36 EUR  5910,36 EUR  84,20 %
 
 
Taotleja kaasfinantseeringu kinnitus (Taotleja kinnitab projekti kaasfinantseerimist tabelis esitatud mahus ning võtab selle eest vastutuse. NB! KÜSK ei aktsepteeri teiste projektide raha kaasrahastamisena, kui teises projektis ei ole otseselt küsitud vahendeid KÜSK projekti tegevuste kaasrahastamiseks. Kaasrahastamise puhul esitatakse teise projekti rahastaja vastav kinnituskiri.)
Kinnitan, et taotleja panustab kaasfinantseeringuna perioodil 01.10.12 kuni 30.04.13 projekti minimaalselt järgneva ressursi: % kogu kaas-finantseeringust
Perioodil KOKKU  1110,00 EUR    
Sellest -    Rahaline  560,00 EUR 50,50 %
                Mitterahaline  550,00 EUR  49,60 %
                         Sellest:   vabatahtlik töö  375,00 EUR  33,8 %
                                  muu mitterahaline   EUR   %
 

Projekti kirjeldus
 1. Eesmärk, alleesmärgid,(Projekti eesmärgid. Loetelu, mida soovitakse projekti läbiviimisega saavutada.)
 1. On kaasatud 29 vabatahtlikku erinevatest sotsiaalsetest gruppidest nagu:
  • õpilased/ üliõpilased,
  • tööl käivad inimesed
  • töötud
  • puudega inimesed
senise valdavalt pensoniealise vabatahtlike kaadri kõrvale. Kaasatud vabatahtlikest on kinnistatud  9 ühingu kampaanialaadsete tegevuste juhtideks. Töö vabatahtlikega on korraldatud nii, et see rahuldab ka vabatahtliku vajadused, mis teda tegutsema innustavad.
 1. ühingu suutlikkuse kasv on arenenud:
  • On toimunud ühingu  juhi töökoormuse ümberhindamine: juhi proriteetseks ülesandeks on juhtimine, koostööpartneritega kontaktide hoidmine ja uute loomine ning vabatahtlike koolitamine ja koordineerimine ning jätkuvalt vabatahtliku töö propageerimine ühiskonnas.
  • Projekti tulemusena rikastub Pärnu Diakooniakeskuse vabatahtlike kaader erinevas eas,  mitmekesiste kogemustega  ja teadlike ning motiveeritud töötegijatega, kelle kaasabil korrastub ja paraneb ühingu juhtimine ning jätkusuutlikkus.
 
 Olemasoleva olukorra analüüsi lühikokkuvõte 
 
Pärnu Diakooniakeskus oma kahe aastase tegutsemise ajal ei ole kunagi võtnud tagasihoidlike majanduslike võimaluste tõttu palgale töötajaid. Palga võimalus on olnud ainult seotud projektide rahastamisega.
Seega, ühingule on olnud ja on eksistentsiaalselt oluline vabatahtlike kaasamine oma tegevusse.
 
Ühingus tegutseb kokku kinnistunud vabatahtlikke 23, neist on:
13 vanaduspensionäri
3   töölkäijat
3   puudepensionäri
3   töötut
1   FIE
 
Nimetatud vabatahtlike ülesanne on toidupanga E-R 11-17 ja ringluskaupluse E-R 10-18 klientide teenindamine, vabatahtlikest maaliringi juhendamine, osadusgrupi juhtimine ja Tammiste Hooldekodu hoolealuste hingehoid. Lisaks veel osalemine toidukogumispäevadel, heategevusloteriidel ja väljamüükidel. Peale nende on kujunenud kümmekond ühel-kahel korral kaasatulijat eelkõige toiduabisaajatest peredest.
 
Probleemiks on ühingu juhi, samuti vabatahtlikuna tegev, suur töökoormus toidupanga koordinaatorina, autojuht/trantsporttöölisena vähemalt 6 päeva nädalas ja vabatahtlike juhendajana igal üritusel nädalavahetustel, ning kaupluse juhatajana. Ei jätku piisavalt aja- ega mõttetööressurssi otseselt ühingu juhtimisega tegelemiseks ega pikemaks puhkuseks kui üks kuni kaks päeva korraga. Seega projekti üldine eesmärk on leida juurde vabatahtlikke, kellele delegeerida kampaanialaadsed ühingu tegevused, nimetatud tegevused toovad ühingule sisse raha, et kulusid katta ning toitu, mida jagada ning ühingu juhtimine täidab oma rolli .
Projekti käigus on võimalik ette võtta ühingu tegevuste gruppeerimine ja leida neile vabatahtlikud juhid, kes valmistavad ette vabatahtlike graafikud ja tegevustele materjalid ning nad peavad omama auto juhtimise õigust.
 

Sihtgrupid ja lõppkasusaajad

Otsesed kasusaajad:
 
 1. 260 vaesuses elavat peret Pänu linnas ja maakonnas. Keskmiselt on peres 4 liiget, seega jagame toitu igas kuus 1040-le inimesele.
 2. Tammiste Hooldekodu 140 hoolealust
 3. Pärnu diakooniakeskus ühinguna – kasu seisneb projekti tulemusena saavutatud tunduvalt kvaliteetsema juhtimise võimaluses.
 4. 29 värvatud vabatahtlikku leiavad eneseteostusevõimaluse ning saavad enda rikastamiseks uusi kogemusi.
 
Kaudsed kasusaajad:
 1. Organisatsioonid, kelle töötajad, õpilased või liikmed töötavad   diakooniakeskuses vabatahtlikena. Vabatahtlik tegevus annab töökogemuse, mille võrra antud sihtgrupid rikastuvad.
 2. Pärnu linna ja maakonna omavalitsused. Vaesed saavad toetatud.
 3. Kodanikuühiskond saab juurde 29 aktiivset ja teadlikku vabatahtlikku.
 

Projektimeeskond ja projekti juhtimine

Projekti meeskond:   
 1. Projektijuht Erika Kukk- juhatuse esimees ja ühingu vabatahtlik tegevjuht ning asutajaliige.
 2. Tiiu Talts- juhatuse liige ja sotsiaaldemokraat.
 3. Eevi Pärnpuu- juhatuse liige ja Pärnumaa parim vabatahtlik 2011, Tammiste Hooldekodus vabatahtlik hingehoidja 4 aastat.
 4. Margis Hunt- noor aktiivne vabatahtlik, sobib ühingu mistahes aktsiooni praktilist külge korraldama.
 5. Tiina Kostabi - raamatupidaja
Projektijuhina valisin need neli inimest projekti meeskonda, kuna varem on nendega koostöö laabunud, nad tunnevad ühingu eesmärke, struktuuri ja funktsioone. Aktiivsete ühingu liikmetena ja vabatahlikena on nad teatud mõttes eksperdid alal, mida antud projekt vajab.
 
Projektijuhi ülesanded:
Projekti eesmärgi kesksuses planeerimine, korraldamine, eestvedamine, seire ja kontroll.
 
  
Vabatahtlike värbamise kava kirjeldus
 1. Tegevused, milleks vabatahtlikke kaasatakse(Loetelu organisatsiooni tegevustest, üritustest, ettevõtmistest, milleks organisatsioon projekti jooksul ja edaspidi vabatahtlikke kaasab)
 1. Toidukogumispäevad
 2. Heategevusloteriid
 3. Annetatud tarbekaupade müük laatadel
 4. Tammiste Hooldekodus hoolealuste hingehoid
 5. IT-töö
 6. Toiduainete trantsport

Vabatahtlike profiilid

Ühingus on välja kujunenud tavaks ehitada üles töövaldkondi ja tegevusi vastavalt ühingu tegevusega liitunud vabatahtliku sobivusele ja kompetentsile. Antud meetod on kinnistanud andunud vabatahtliku ühingu vaimsesse ja praktilisse tegevusse. Reeglina omavad nad liidri võimeid, ent taolisi inimesi on vähe ja antud asjaolu tuleb silmas pidada.
 
Ühing vajab vabatahtlikke ürituste meeskondadesse ja igale meeskonnale kaks  juhti:
 1. Toidukogumispäevad – eesmärgiks on korraldada neid vähemalt üks kord kuus. Ühe päeva meeskond      koosneb 15 vabatahtlikust. Üks üritus toimub kahel päeval, seega 192 tundi aastas. Antud meeskonda sobivad julged suhtlejad flaiereid jagama, kaks korraldajat-juhti ja kärude juurde sobivad ilma eriliste oskusteta ja tagasihoidliku käitumislaadiga inimesed. Osa meeskonnast võivad olla kaasatud hooajaliselt, vastavalt sündmusele.
 2. Heategevusloterii – meeskonnas 5 vabatahtlikku; ~ 7 korda aastas a` 4 tundi üritusel + 3 tundi, loteriide ettevalmistamiseks, aastas 49 tundi. Meeskonda sobivad julged kauplejad, oluline on rohkem vabatahtliku hingelaad kui professionaalsus müügitöös.
 3. Annetatud tarbekaupade müük laatadel – meeskonnas 3 vabatahtlikku. ~ 6 korda aastas, üks müük koos ettevalmistusega 7 tundi, aastas kokku 42 tundi. Meeskonda sobivad kiire taibuga julged suhtlejad.
 4. Tammiste Hooldekodus hoolealuste hingehoid -  meeskonnas 5 vabatahtlikku. Hooldekodus käiakse 2 korda kuus 3-4 tundi, aastas 96 tundi. Antud meeskonda sobivad teoloogilise haridusega või hingehoiukoolitusega inimesed.
 5. IT-töö – 1 vabatahtlik. Vajadus on igal nädalal 2 tundi, aastas 104 tundi. IT-spetsialist.
 
Ühingu vajab suures osas suhtlemisjulgeid vabatahtlikke, kasuks tulevad turundusalased oskused.
Hingehoiutööle vajame vastava ettevalmistuse saanud vabatahtlikke, võimalus on ka koolitada soovijaid hingehoiualaselt.
Toidupanga igapäevane tegevus vajab 2-3 tunniks tööpäevadel autojuhtimise õigusega vabatahtlikku(-kke) toidukauba trantsportimiseks kauplustest toidupanka ja EL-abi trantsportimist laost toidupanka.
IT-spetsialist peab olema professionaal.
Kokkuvõtvalt ühing vajab juurde 29 vabatahtlikku, neist 8 juhti, kes on kaasatud jooksvalt.
Aastas tuleb ürituste kestvuseks 483 tundi ja vabatahtlike töötunde on kokku 3835 tundi.
 
Kasu vabatahtlikele
 
Ühingu tegevused saab gruppeerida järgmiselt, millede tarbeks vajame vabatahtlikke juurde:
 1. Toidukogumispäevad – kogemused: toidukauplustes flaierite jagamisel ja aktsiooni selgitamisel kaasneb avaliku suhtluse kogemus, mis on ka turunduse ala. Juhtimise kogemuse saavad antud aktsioonide juhid-kordasaatjad. Samuti kogutud kauba inventeerimine annab aruandluse kogemuse.
 2. Heategevusloteriid – vaja läheb head veenmis- ja müügioskust, kogemus kaubanduse vallas. Loterii meeskonna juhid saavad juhtimiskogemuse.
 3. IT-töötaja – toiduabi saajate kuuaruannete korrastamine ja maakonna sotsiaaltöötajatele saatmine ja kodulehe värkena hoidmine. Vastutuse kogemus ja oma teadmiste ja fantaasia kasutamine võimaldab eneseteostust.
 4. Annetatud tarbekaupade müük laatadel ja kirbuturgudel annab otsese kauplemise kogemuse.
 5. Tammiste Hooldekodus hoolealuste hingehoid. Antud alale on raske leida sobivaid vabatahtlikke, kuna eelarvamuslikult kardetakse emotsionaalset raskust. Kes on jäänud hingi hoidma on emotsionaalselt vägagi rikastunud.
 
Vabatahtlike kasu sihtgrupiti:
 1. Õpilased/üliõpilased – kasu on arenguvõimalused ja kogemust saab kasutada õpingutes ja stipendiumidele kanditeerides.
 2. Töölkäivad inimesed – kasu on uued kogemused, panna end proovile peaaegu riskivabalt ja avastada endas uusi võimeid.
 3. Töötud – kasu on võimaluses olla aktiivne, saada uusi kogemusi, säilitab oskuse kollektiivis käituda, saab kasutada antud kogemust elulookirjelduses tööturul.
 4. Puudepensionärid – kasu on võimaluses olla aktiivne ja omada soodsat sotsiaal-kultuurilist keskkonda.
 5. Toidupanga kliendid (vähese sissetulekuga, töötud, üksikvanemad, lapselapsi kasvatavad vanaemad) -  kasu on emotsionaalse tervise paranemine, nad saavad anda oma panuse saadava abi eest ja teiseks saadav abi on kvaliteetsem, kuna nad osalevad toidukogumiskampaaniates ja saavad motivatsiooniks tubli toidupaki.

Teavitamise kava

Vabatahtlike leidmine:
 1. Olemasolevate vabatahtlike kaudu, kutsume neid üles oma tuttavaid ja pereliikmeid kaasama ühingu vabatahtlikuks.
 2. Vabatahtlike Värava kaudu.
 3. Teiste ühingute kaudu. Näiteks Naerata Ometi MTÜ on leidnud puuduses elavaid peresid ja viinud neile meie ühingust toiduabi. Teeme neile ettepaneku osaleda toidukogumisepäevadel. Teised ühingud, kes saavad meilt toiduabi nagu Jakobiõed, Maarjakodu, Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku Päevakeskus, Elšadai Kristlik kogudus, Pärnu Vabakogudus, Kogudus Sool ja Valgus.
 4. Koostöös ettevõtjatega, käimas on Annetuste Kogumise projekt ja kontaktide loomine käib, kaasame Vabatahtlike leidmise projektiga.
 5. TÜ Pärnu Kolledži üliõpilaste kaasamine ja just sotsiaaltöö korralduse kursuseid. Teeme seda sotsiaaltöö õppejõu Valter Parve kaudu, kes kuulub muude ühingute kõrval ka Eesti Toidupanga nõukogusse.
 6. Pärnu piirkonna Sotsiaaldemokraatlik erakond. Projekti meeskonda kuulub sotsiaaldemokraat.
 

Vabatahtlike juhendamine ja tunnustamine

Igale aktsioonile minekule eelneb uute vabatahtlike koolitus
toidukogujatele, loterii korraldajatele ja laadamüüjatele antud kava järgi Erika Kukk, Eevi Pärnpuu, Margis Hunt ja Sirje Laurimäe:
 1. Ülevaade ühingu tegevusest, visioonist ning missioonist.
 2. Toidupanganduse ajalugu ja ulatus.
 3. Ülevaade Pärnu Toidupanga tegevusest.
 4. Käitumissoovitused vabatahtlikele avalikkuse ees.
 5. Kogenud ühingu vabatahtlikud räägivad oma kogemustest.
 6. Vabatahtliku töö päeviku sisseseadmine.
 
       Tammiste Hooldekoduvabatahtlike hingehoidjate ettevalmistamine Erika Kukk ja Eevi Pärnpuu:
 
 1. Hingehoiu aluste tundma õppimine.
 2. Arutelu teemal, miks tahan olla hingehoidja?
 3. Kogemustega hooldekodu hingehoidja annab ülevaate oma tänuväärsest missioonist.
 4. Vabatahtliku töö päeviku sisseseadmine.
 5. Supervisioon.
 
Vajadusel võtab projekti juht nõustamist Pärnumaa Vabatahlike Keskuse spetsialistilt Eha Paasilt. Samuti hoiame end kursis Vabatahtlike Keskuse poolt korraldatavatekoolituste, seminaride ja konverentsidega.
 
Vabatahtlike motiveerimine
 1. Ühingu poolt rinnamärgid, millede eesmärgiks on anda sõnum nii vabatahtlikule kui avalikkusele vabatahtliku tegevuse vajalikkusest ja väärikusest.
 2. Jõulukuul toimuv tänukohtumine koos ühingut toetavate organisatsioonide esindajatega.
 3. Ühingus valitseb soodne sotsiaal-kultuuriline keskkond iga kolmapäevase osadusgrupi ja maaliringi ning suvise vabatahtlike motivatsiooni laagri näol.
 
Vabatahtliku passi sisse viimine
On detailne tagasiside vorm ühingule, mille alusel korrigeerida tööd vabatahtlikega.

Teavitustegevused

 1. Ühingu kodulehel kajastame vabatahtlike tegevust kui püsivat muutust esilekutsuvat nähtust.
 2. Ajakirjanduses, artikkel vabatahtlikkusest ja juurde vabatahtlike intervjuud, muidugi juhul kui Pärnu Postimees peab antud teemat tugevaks uudiseks. Pakun seda varianti, kuna meie ühingu tegevust on kajastatud küllaltki tihti.
 3. Vabatahtlikud ise kannavad sõnumi avalikkusele, rohkem vabatahtlikke, tugevam sõnum.
 4. Läbi abisaajate sihtgrupi, rohkem toidukogumispäevi innukate vabatahtlikega suurendavad toiduabi hulka ja sortimenti.
 5. Anname edasi  suuliselt infopäevadel ja ümarlaudadel.
 6. Rinnamärgid „Diakooniakeskuse Vabatahtlik“ on sõnum avalikkusele.
 7. Kutsete jagamine „tule vabatahtlikuks“
 8. Projekti lõppedes diakooniakeskuses lahtiste uste nädal.

Projekti peamiste tegevuste vajalikkuse põhjendus

 1. Ühing vajab oma võimekuse tõstmiseks juurde vabatahtlikke küllaltki suurel hulgal, kuna otseste sihtgruppide vajadusi on võimalik kvaliteetsemalt rahuldada kui laabub süstemaatiliste toidukogumispäevade korraldamine nädalavahetustel. Varasemate kogemuste põhjal on ühe toidukogumise nädalavahetuse tulemuseks 740 kuni 1300 ühikut täiesti kvaliteetseid toiduaineid, mida saame poodidest annetatud leiva-saia juurde jagada toidupakkides. Ühes kuus saab abi  keskmiselt 262 pere, paljud neist rohkem kui üks-kaks korda.
 2. Laatadel ja muudel rahvaüritustel loteriide ja ühingule annetatud tarbeesemete ja rõivaste müügist saadav reaalne raha on tõhus toetus ühingu majandamise kulude katmisel. Vabatahtlike juhtide korraldamisel kujunevad antud müügid tulemuslikemaks, kuna nad saavad keskenduda täie jõuga üritusele.
 3. Piisav arv mitmekülgsete kogemustega motiveeritud ja ettevalmistuse saanud vabatahtlikke võtavad enda kanda tegevjuhi ülekoormuse, mis seisneb eelkõige autojuhi/trantsportöölise rollis. Kuus päeva nädalas tuleb tuua kauplustest toiduained toidupanka, laost vedada EL-abi ja nädalavahetustel käia toidukogumispäevadel ja laatadel ning üritustel.  
 4. Ühingu juhtimine paraneb kui juht on puhanud ja tal on võimalik süveneda proriteetsetesse eesmärkidesse ja neid ellu viia. 
 5. Vabatahliku kutsete trükkimine on asjakohane vajadus, kuna kutse saajale jääb ühingust teave kätte, mis annab võimaluse ka aja möödudes liituda vabatahlikega.
 6. Tänu ja tähelepanu on võimsad motivaatorid, mis õigustavad jõulukuu tänukohtumist, rinnamärkide tellimist ja tänukirjade trükkimist.  
 

Projektis kavandatud investeeringute põhjendus 

 
 1. Ühing vajab vabatahtlike töö kergendamiseks kaubakäru, kuna igal äripäeval tuleb kaubikust leiva-saiatoodete kastid naistel süles sisse kanda ja peale selle on EL-abi kuivainete pakendid 10-20 kilosed. EL-abi saime 2012a 37 207 kg. Peale selle toidukogumispäevade toidukaup, tavaliselt üges päevas kuusteist  20kg kasti.
 2. Projektorit vajame vabatahtlike koolitamisel, ühingu esitlemise vajadusel, koosolekute pidamisel jm ettetulevatel üritustel.
 
 
 
Eeldatavad tulemused
 
Millised tulemused saavutatakse projekti lõpuks?

Projekti tulemused:
 1. ühing on kaasanud 29 vabatahtlikku töötegijat ja neist 9 kinnistanud ürituste juhtidena.
 2. ühingu haare ja kontaktid on laienenud 12 organisatsiooni võrra.
 3. ühinguga liitunud vabatahtlikud on teadlikud ühingu eesmärkidest ja tegevusvaldkondadest, seeläbi saavad nad viia avalikkusele positiivse sõnumi diakooniakeskusest, mis tõstab ühingu tuntust ja mainet.
 4. Ühingu kampaanialikud üritused saavad regulaarsuse ja tõhusa tulemi pühendunud vabatahtliku juhtimisel.
 5. otsene sihtgrupp, maakonna vaesed pered, hakkavad rohkem toiduabi saama, kuna lisandunud vabatahtlikega on võimalik rohkem toidukogumispäevi korraldada.
 6. Tammiste Hooldekodu hoolealuste emotsionaalne tervis paraneb, kuna neil saab võimalikuks ennast jagada hingehoidjaga.
 7. paraneb tunduvalt ühingu juhtimine, kuna selleks jääb juhil tunduvalt rohkem aega. Juht saab nädalavahetustel puhata ja taastada oma töövõime.
 8. on toimunud vabatahtlikkuse teadvustamine ühiskonnas ajakirjanduse, ühingu kodulehe ning vabatahtlike endi läbi. 
 
Väljundid
 1. Projekti tulemusena on loodud püsivat muutust tagavad tingimused ühingu tegevjuhi töötamise olukorra osas, mis laieneb juhi õige rollikasutuse tulemusena ühingu jõudluse kasvule.
 2. Kasusaaja Pärnu linna ja maakonna vaesuses elavad 262 pere hakkavad saama rikkalikumaid toidupakke, kuna toidupanga toidukogused suurenevad ühes kuus keskmiselt või vähemalt 350 ühiku võrra.
 3. Ühinguga liitunud 29 vabatahtlikku on teadlikud ühingu eesmärkidest ja motiveeritud. Nad on saanud enne vabatahtlikuna tegutsema asumist koolituse.
 4. Koolitusi on läbi viidud 12 korral kokku 18 tundi.
 5. Ühingus on väärtusi loomas 9 vabatahtlikku juhti.
 6. Reaalset raha ühingu tegevuse majandamiseks hakkab olema pooles aastas 400 eurot rohkem.
 7. On trükitud 300 liitumiskutset ühingu vabatahtliku tööga.
 8. On trükitud 300 tänukirja.
 9. On olemas 300 rinnamärki – EELK Pärnu Diakooniakese Vabatahtlik
 10. Koostöövõrgustik on laienenud 12-e organisatsiooni võrra.
 11. Tammiste Hooldekodu hoolealuste emotsionaalne tervis on paranenud.
 12. Vabatahtliku tegevuse olulisus on teadvustatud ühiskonnas läbi ühingu kodulehe, ajakirjanduse ja  motiveeritud vabatahtlike. 
 
Projekti tulemuste hindamine 

 1. Asjakohasus: projekti eesmärgid vastavad probleemidele.
 2. Ülesehitus: projekt on ülesehitatud loogiliselt ja terviklikult.
 3. Efektiivsus: toimub kulude ja juhtimise kiirus, millega tegevustest saavad väljundid.
 4. Tulemuslikkus: väljundite abil on otsesed eesmärgid saavutatud.
 5. Mõju: projektil on mõju laiemale keskkonnale ja omab panust üldiste eesmärkide saavutamisel.
 6. Jätkusuutlikkus: panus vabatahtliku töö näol ning ühingu tõhusa juhtimise võimaldamine annab kasusaajale jätkuva ja pideva kasu tagamise. 
 
Projekti tulemuste jätkusuutlikkus

 1. Projekti lõppemisel jätkuvad tulemused, need võivad läbi teha arenguid, ent ei hääbu, kuna ühingu juhil on ressursse projekti tulemusena hoida saavutatut ja juhtida arenguid.
   
 2. Vabatahtlike kaasamise ja ettevalmistamise metoodikaga jätkates tegevus jätkub, projekti ja varasem vabatahtlikega töö kogemused lubavad toime tulla saavutatu jätkamisega.
   
 3. Toetuse lõppemine ei lõpeta saavutatut, kuna projektist jääb siiski vabatahtlike motiveerimise vahendeid tänukirjad, rinnamärgid ja kutsed järgi. Vabatahtlike aktiivne aktsioonide läbiviimine kasvatab rahalist sissetulekut ja organisatsioonide võrgustik on kasvanud. Omavalitsuste silmis on tõusnud ühingu usaldusväärsus, tasub küsida tegevustoetust.

Eesti English Русский

                                                                                                    

Otsi
 
 
 
EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ, Tallinna mnt 8, 80010 Pärnu; +372 5664 8484  erika.kukk@gmail.com
Koduleht Elitec'st