rnu Diakoonia

Põhikiri

 

MITTETULUNDUSÜHINGU EELK PÄRNU DIAKOONIAKESKUS
PÕHIKIRI
 

 
Mittetulundusühingu  Pärnu Diakooniakeskus  põhikirja muudatused on kinnitatud 06.04.2016 toimunud ühingu üldkoosolekul.
 

  1. Ühingu ametlik nimi on EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ.
  2. Ühingu asukoht on Riia mnt 28, Pärnu, Eesti Vabariik.
  3. Eesmärk

Ühing tegutseb sotsiaal-, haridus-ja kultuurivaldkondades, positiivse muutuse esile kutsumiseks indiviidi, grupi või ühiskonna tasandil. Oma ülesannet täites seisab ühing Jumala loodud elu pühaduse eest ning teenib kõlblust, õiglust ja rahu nii ühiskonnas kui üksikinimeste elus.

  1. Liikmeskond

4.1 Ühingu liikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja. Ühingu liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.
4.2 Ühingust välja astumiseks peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe
kuu jooksul arvates avalduse saamisest kustutab väljaastuja ühingu liikmete nimekirjast või liikme aastamaksu tasumata jätmine järgmise aasta 01. jaanuariks.
4.2 Liikmete õigused:
osaleda ühingu poolt korraldatud üritustel;
teha juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul;
olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks.
4.3 liikmete kohustused:
järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest;
kasutama heaperemehelikult ühingu vara;
teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ja isikukoodi ja teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist. Tasuma liikme aastamaksu  12€ jooksva aasta 01. maiks.
 
 

  1. Osakonnad ja jagunemine

Ühingul on õigus luua osakondi ja jaguneda ning olla uute vabaühenduste asutaja liikmeks.

  1. Juhatus
6.1 Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus: milles on kaks kuni viis liiget;
juhatus valib esimehe, kes esindab ühingut kõigis õigustoimingutes;
otsused võetakse vastu konsensusel.
  1. Üldkoosolek

7.1 Üldkoosoleku kokkukutsumise kord:
üldkoosoleku kutsub kokku juhatus;
üldkoosolek kutsutakse kokku aastaaruande kinnitamiseks;
kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
kui ühingu huvid seda nõuavad;
otsused võetakse vastu  häältetamisel häälteenamusega.

  1. Tegevuse lõpetamine.

8.1 Otsuse ühingu tegevuse lõpetamiseks teeb üldkoosolek.
8.2 Ühingu lõpetamisel antakse ühingu vara EELK Tahkuranna Kogudusele.
 
 
 

 

Eesti English Русский

                                                                                                    

Otsi
 
 
 
EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ, Tallinna mnt 8, 80010 Pärnu; +372 5664 8484  erika.kukk@gmail.com
Koduleht Elitec'st